Campaign extended! Our deadline has passed but you can still help.
Integrate and Skate Kalmar
kr2,470 raised
5% of kr50k goal
15 contributors
40 Days running

English translation follows the Swedish.

Du kan Swisha till 070-2 19 63 61.

Hej och tack för att du kolla in på min kampanj!

Mitt namn är PG och det finns ingen större passion jag har än att åka skateboard. Jag är född i Auckland, Nya Zeeland och bor nu i en liten kuststad i Sverige kallad Kalmar. Jag var en sponsrad skateboarder medan jag bodde i Nya Zeeland, men det gav jag upp när jag fick barn och flyttade till Sverige för 10 år sedan. Jag har nått en punkt i mitt liv där jag vill att skateboard ska vara en större del av mitt liv än bara en hobby och ändå också donera min tid för att hjälpa andra. Så varför inte kombinera de två?

En ny skatepark har byggts i Norrliden-området i Kalmar. Jag har ivrigt väntat på att det öppnade och gick på en skateboard inte långt efter att byggandet var klart. Medan jag var där fanns det många barn från området i parken, men ingen av dem hade ett skateboard. Familjerna som bor i detta område är lägre inkomst och de flesta är invandrare. Dessa barn vet inte mycket om skateboard och de har inte möjlighet att gå ut och köpa ett skateboard. Det är där den här insamlingen kommer in.

Jag och några vänner har beslutat att ge lite av vår tid till samhället och lära dessa barn vad skateboard handlar om. Det är inte bara bra fysisk aktivitet, utan är också ett sätt att uttrycka din individuella kreativitet och bygga förtroende. Skateboardåkning är blind för ras och sexualitet. Det hjälper till att skapa en känsla av gemenskap och inkludering. Med detta initiativ hoppas vi kunna föra samman barn från hela Kalmar. Först måste vi dock hjälpa barnen i området runt skateparken.

Så vi behöver din hjälp! Vi vill köpa för dessa barn allt de behöver för att bygga ett eget skateboard som kommer att vara en del av de gratis lektionerna vi ger barnen. De donerade pengarna kommer att användas för att köpa alla nödvändiga delar, plus skyddshjälmar och skor. Vårt mål skulle vara att ha utrustningen i tid för när det varmare vädret är här, runt mitten av mars till början av april.

Sverige har haft ett integrationsproblem och jag vill hjälpa till att fixa det genom att föra samman barn genom skateboard. Denna skatepark kommer att vara där många nya vänskap börjar och är ett litet sätt att bidra till att skapa enhet och harmoni i Sverige. Det kommer att ge dessa barn en känsla av att människor i samhället bryr sig om dem och vad som händer med dem. Gå med mig för att ge fred och enhet till dessa barn!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi and thanks for checking out my campaign!

My name is PG and there is no bigger passion that I have than to skate.  I was born in Auckland, New Zealand and now live in a small coastal city in Sweden called Kalmar.  I was a sponsored skateboarder while I lived in New Zealand, but I gave that up when I had children and moved to Sweden 10 years ago.  I've reached a point in my life where I want skateboarding to be a bigger part of my life than just a hobby and yet also donate my time to help others.  So, why not combine the two?

A new skate park has been built in the Norrliden area of Kalmar.  I've been eagerly awaiting it's opening and went for a skate not long after construction was finished.  While I was there, there were many kids from the area at the park, but none of them had a skateboard.  The families who live in this area are lower income and most are immigrants.  These kids don't know much about skateboarding and they don't have the means to go out and buy a skateboard.  That's where this fund raiser comes in.

Me and some friends have decided to give some of our time to the community and teach these kids what skateboarding is all about.  It's not just great physical activity, but is also a way of expressing your individual creativity and building confidence.  Skateboarding is blind to race and sexuality.  It helps to create a sense of community and inclusion.  With this initiative we hope to bring together children from all over Kalmar.  First, though, we need to help the children in the area surrounding the skate park.

So, we need your help!  We would like to purchase for these children everything they need to build their own skateboard which will be a part of the free lessons we will give to the children.  The donated money will be used to purchase all the necessary parts, plus safety helmets, and shoes.  Our goal would be to have the equipment in time for when the warmer weather is here, around mid-March to early April.

Sweden has had an integration problem and I want to help fix that by bringing children together through skateboarding.  This skate park will be where many new friendships will begin and is one small way to help bring unity and harmony to Sweden.  It will give these kids a sense that people in the community do care about them and what happens to them.  Please join me in bringing peace and unity to these children!

Activity highlights See all16
Subscribe to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $166,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions