Campaign extended! Our deadline has passed but you can still help.
Coda Ni 2015 - 2016
£2,364 raised
47% of £5k goal
22 contributors
3 Years running

Cylch o Gristnogion o Ddyffryn Teifi a Sir Gar ydyn ni sy'n ceisio lledu'r gair fod Duw am godi pobl wan fel ni i gyflawni ei waith trwy ysbryd ei fab atgyfodedig Iesu. Ein huchelgais yw sicrhau fod tlodion a phobl gwrthodedig y byd a rhai tan straen yn profi grym cariad Duw i'w codi nhwythau.

Mae gyda ni gyswllt arbennig gyda chymuned Saouga ar gyrion y Sahara yn Burkina Faso, 5ed wlad dlotaf y byd. Mae ein hapel ar hyn o bryd ar gyfer cyllido Gardd Llysiau yn yr ysgol fel bod y plant a theuluoedd bregus yn cael amrywiaeth o fwyd, fel arwydd o ddarpariaeth gariadus Duw, yn lle dibynnu ar un bowlaid o uwd grawn y dydd. Cefnogwn hefyd fugail yr eglwys ifanc leol, Etienne, sy wedi gwerthu ei eiddo i gyd er mwyn gwasanaethu ; a chefnogwn waith y genhadaeth Gristnogol APT yng ngogledd Burkina Faso gan annog grwpiau yma i "fabwysiadu" cymunedau bregus eraill tan eu gofal ac ymlediad y newyddion da am deyrnas cariad Duw. Yr ydym hefyd wedi cefnogi prosiectau Cymorth Cristnogol yn yr ardaloedd hyn er mwyn sicrhau fod y cymunedau'n dod yn hunangynhaliol o ran bwyd, a chodwyd £20,000 yn ystod y 5 mlynedd diwethaf - gydag arian cyfatebol yr Undeb Ewropeaidd yn codi'r cyfanswm i nes at £100,000.

Cefnogwn hefyd anghenion brys sy'n codi e.e. anfonon ni £1000 i helpu anfon container o ddillad a gasglwyd gan bobl leol at ffoaduriaid o Syria ar Ynys Kos. A chydnabyddwn fod llawer o rai anghenus a bregs yn ein cymunedau ni ein hunain. Fe godon ni £5000 ar gyfer prosiect i gynorthwyo plant gydag anghenion dysgu arbennig yn Sir Gaerfyrddin

Bellach mae'r coffrau bron yn wag eto, ond mae'r galw a'r anghenion yn cynyddu. Ellwch chi ein helpu ni yn y gwaith hwn ? Gosodwn darged newydd o £5000 i'w gasglu erbyn diwedd 2016. Gofynnwn am unrhyw gyfraniad neu ymdrech i godi arian. Gallwch gyfrannu drwy ddefnyddio Paypal, neu dalu gyda cherdyn credyd gan ddefnyddio'r opsiwn "Pay as a Guest". 

Gofynnwn hefyd i chi weddio y bydd yr arian yn dwyn ffrwyth. Fe gewch chi'r hanes yn gyson o'n tudalen facebook.com/codani, neu cysylltwch a ni ar ocodani@gmail.com . Diolch ar ran y rhai a fyddant yn derbyn.

Activity highlights See all22
Follow this campaign to receive updates by email.

People just like you

People just like you have raised $155,000,000+ for causes they and their friends care about.

Start your own campaign
Recent contributions